top of page
חיפוש

צוותים רפואיים ומסכות שקופות

עבור צוותי טיפול, רפואה וחינוך המצב החדש מציב אתגרים גדולים במיוחד.

כאשר כל האינטראקציות בין הצוות הרפואי לבין המטופל ומלוויו מתבצעות בזמן עטית מסכה ולפעמים ציוד מיגון נוסף, מופיעים קשיים נוספים שיש לתת עליהם את הדעת.MAGEN SMILE

עטיית מסיכות פנים אטומות על ידי הצוותים הרפואיים, מפחיתה את תחושת האמפטיה שהמטופל חש ואת רצף ההתקשרות בין המטופל לבין הצוות המטפל בו.

אמון הוא הדבר החשוב ביותר בקשר שבין מטופל לבין הצוות המטפל וממנו נובעות כל שאר המטרות הטיפוליות כגון בטיחות, שביעות רצון, מניעת רשלנות רפואית.

מכאן חשיבותו המהותית של הקשר האמפתי בין המטופל לצוות הטיפולי.

כאשר המטופל עצמו עוטה מסכה, הצוות הרפואי לא יכול לקרוא את הבעות פניו ועלולות להתרחש אי הבנות וכשלים בתקשורת.

בסיטואציה רפואית, המידע הרפואי שניתן חייב להיות מלא, מדויק, מתוזמן וחד משמעי למטופל.

כאשר המטופלים יכולים לשמוע ולהבין את איש הצוות הרפואי המספק להם את המידע הרפואי, יש סבירות גבוהה יותר לשיתוף פעולה מצידם והקשבה להוראות הרופא והצוות.

לכן, הגדרנו בעדיפות עליונה את הכנסת המסכות השקופות מגן סמייל למערכת הבריאות בארץ.

מסכות מגן סמייל השקופות, היחידות המיוצרות ומשווקות בארץ, הן בעלות אישורי משרד הבריאות ונמצאות כיום ברשות הצוותים הרפואיים בבתי החולים, לרווחת המטופלים.

המסכות עשויות מחומרי גלם איכותיים במיוחד וכוללות גם מרכיב המונע הצטברות אדים בתוכן במהלך השימוש.

עבור בני המשפחה והמלווים של המטופל במהלך תהליך האשפוז והטיפול, משווקות מסיכות מגן סמייל השקופות גם לקהל הרחב במספר ערוצים.

מגן סמייל – מחזירים את החיוך!bottom of page